Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7307

Đã truy cập : 43871543

Chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh

01/07/2016 08:59 Số lượt xem: 1823

I. Giới thiệu chung:

         Trụ sở: Số 2 - đường Lý Thái Tông - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh 

         Điện thoại: 0222.3822.342

         Fax: 0222.3875.739

         Email: hoinongdanbn@gmail.com; hnd@bacninh.gov.vn

         Website: http://www.hnd.bacninh.gov.vn

II. Họ tên các đồng chí lãnh đạo:

1. Đ/c Trần Đăng Sâm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch

Điện thoại CQ: 0222.3811.096

Điện thoại DĐ: 0912.026.377, 0983.501.377

Email: ginsengbn@gmail.com;  tdsam.hnd@bacninh.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch

Điện thoại CQ: 0222.3825.186

Điện thoại DĐ: 0904.414.588

Email: khangbacninh@gmail.comndkhang.hnd@bacninh.gov.vn

3.  Đ/c Nguyễn Công Thao - Phó Chủ tịch

Điện thoại CQ: 0222.3814.937

Điện thoại DĐ: 0904.669.027

Email: minhhuethao@gmail.comncthao.hnd@bacninh.gov.vn

4. Đ/c Đào Duy Hữu - Phó Chủ tịch

Điện thoại CQ: 0222.3825.025

Điện thoại DĐ: 0978.025.889

Email: ddhuusnv@gmail.comddhuu.hnd@bacninh.gov.vn

III. Chức năng, nhiệm vụ  của cơ quan Hội Nông dân tỉnh:

1. Chức năng:

Cơ quan Hội Nông dân tỉnh là cơ quan chuyên trách của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức các hoạt động của Hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

- Giúp Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh điều hành, giải quyết công việc hàng ngày.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội, phong trào nông dân ở địa phương; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các nhiệm vụ do cấp uỷ giao.

- Tham gia xây dựng, tuyên truyền, giám sát, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội ở địa phương trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành, chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh.

- Tập hợp, đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, kịp thời phản ánh với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để có chủ trương, biện pháp giải quyết.

- Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp. Xây dựng quản lý cơ sở vật chất và các nguồn tài chính bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

- Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.