Chuyên mục Chuyên mục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3728

Đã truy cập : 43376242

HND Gia Bình: Chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

22/05/2019 07:54 Số lượt xem: 53

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở nhằm phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo của nhân dân, củng cố và nhân nguồn sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Trong những năm qua, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã được Hội Nông dân (HND) huyện Gia Bình quan tâm thực hiện, kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu.

Theo đó, các cấp HND huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC đến các cấp Hội, qua đó hội viên, nông dân được phát huy quyền làm chủ, được biết, được bàn, được kiểm tra, góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền được chú trọng triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; hội nghị; tập huấn và sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt CLB…

Thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua của Hội để từ đó cán bộ, hội viên, nông dân tự giác tham gia thực hiện.

Trung tâm huyện Gia Bình

Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã thực hiện tốt phương châm “nông dân bàn”, quyết định các vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo các nội dung chủ yếu: Mục đích công trình, lợi ích mang lại cho người dân, nghĩa vụ đóng góp, kiểm tra giám sát việc thực hiện công trình với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã thu được kết quả quan trọng.

 Nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao, đã phát huy được quyền làm chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức công dân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, làm đường giao thông nông thôn; hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham mưu, lựa chọn, giới thiệu đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Các cấp Hội đã tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu cho Đảng những cán bộ, hội viên ưu tú để các cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, HND huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tham gia xây dựng quy ước, hương ước của thôn, làng gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên và giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất. Mặt khác, huyện Hội phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tuyên truyền cho nông dân về các luật: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bầu cử…

Qua công tác tuyên truyền, học tập và việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được nâng lên. Đa số cán bộ, hội viên, nông dân phát huy được quyền làm chủ của mình, có sự tham gia bàn bạc và đóng góp nhiều ý kiến với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội. Các tranh chấp, vướng mắc trong nội bộ hội viên, nông dân được chính quyền hòa giải, giải quyết ổn thỏa từ cơ sở đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí cởi mở, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội. Qua đó, quyền làm chủ của nhân dân được đề cao; phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hoá trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội./.

An Nhiên